Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

18 mei

Achttjinde Dei fan Blommemoanne

De Lemmer maaie 2010
De Flecke de Lemmer maaie 2010

HEILIGENKALENDER

Sint Joannes I
Paus en Martelaar.

In Umbrië
H. Martelaar 
 Venantius
15 jaar oud; in het jaar 250

Stockholm St Erik
Stockholm. St Erik

Yn Sweden
Hillige kening  Erik IX
Jedvardsson
Martelder, Patroan fan Sweden,
en fan de haadstêd Stokholm.
 
Ombrocht op Himelfeartsdei
1160

In Ankara:
 

H. Herbergsvader
Theodotus
en de zeven maagden martelaressen
Ankyra, Alexandra, Tekousa,
Klaudia, Faina, Eufrasia ,
 
Matrona, Theodota en Julitta
Verdronken omdat ze weigerden
priesteressen van Diana te worden
in 304


 Hillige  Potamon
Biskop fan Heracleia yn Egypte
troch de Arianen deaslein
341

05.18. Past. Remmer Janssen
Remmer Janssen

Reformaasje:
yn Strackholt yn East Fryslân
Pastor Remmer Janssen.
Begenedigd Preker
Heit fan de wezen.
1931

TRADITIE

05.18. Osebergskip kleed
Rekonstruksje fan it kleed yn it Oseberchskip: Keningsrit

In Zweden hield men in deze dagen
de Koning Eriksritten:
te paard door de velden met ingezaaide graan.
De koning als levenschenker.

De verschillende Zweedse 'froonakkers'
herinneren mogelijk aan deze traditie.
Zo ook Franeker - Froonakker
in Westergo. n.Jan de Vries


Green man, gothic,
Green man mūtse
Koorbanken Bolsward
Green Man met puntmuts.

In het antieke Griekenland:
Feestdag van Pan, de Faun.

Het wilde aspect van de man
en van het lentewoud.
De Faun is een voorloper
van de Green Man.

De onrust en 'paniek
brengende natuurkracht.'

Tegenkracht van de 'koning'
de mens, souverein heersend
over de wilde krachten
in zichzelf en in de maatschappij.

05.17.Heerenveen Beker O.Fr.
Heerenveen 03.00 'gone wild'


In Japan:
 
Tottori Hijiri Matsuri.
Een grote parade
van strijders en leeuwendansers.

Yn Bohemen waard op de jûn foar Pikster

op de strjitten mei  swipen knalt.
ek brocht men yn de nacht
it fee nei de greide.


NATURKALINDER

05.18.Marneroad
Marne Boalsert, Oude straatweg .2006
De strijd om de bomen gewonnen!


Bloemen van de dag:

RD: Hieracium pilosella,
Muizenoortje.
Mûze-earke, ezelsear

Orchis incarnata Morris flos
Orchis incarnata

Orchis incarnata,
Vleeskleurige orchis

Orchis incarnata Morris herba
Orchis incarnata
Vleeskleurige Orchis
Lelystad, Morris observatorium 2007

Hypochaeris radicata,
Biggenkruid

Iberis sempervirens
Groenblijvende Scheefbloem
Rijstebrij

Ibiris sempervirens
Tsjerkeplein Boalsert

Boom van de dag:

Aesculus hippocastanum
Wilde kastanje
Paardenkastanje

Zieke Kastanjes:

Oeral bliede kastanjes.
Sille se stjerre,
De kearsen dôve?

JR Boalsert 2005

Green man earen
Koarbank Bolsward
Tussen al het jonge groen
de Verleider.

Op de Lemmer
stiet in ferneamde herberge
'De Wildeman'

Lemmer Wyldeman 1
De Wildeman van Lemmer,
de chaosmacht in mens en natuur.
Tegenbeeld van de koning.
'Robin Hood'
'Jack in the Green'


Lemmer Wyldeman 2

In good old England
heten verschillende herbergen:
Jack in the Green of Green man.

Love, whose month is ever May,
Spied a blossom passing fair
Playing in the wanton air.’
Shakespeare, Love’s labour’s Lost

Liet foar de Lemmer

Dû ynleaf plak fan ús komôf en berte,
Ferneamde haven oan de Súdersee,
Foar dy o Lemmer slacht aloan ús herte,
En ta dyn lof en leafde binn'wy ree.
Dyn griene dyk, de grins fan greide en wetter
Waard moetingsplak fan farrensman en boer;
Der is wol riker lân, mar nearne better,
Dû bliuwst ús nei, dû bliuwst ús leaf en djûr.
   
De Lemmer
It wapen fan Lemsterlân
'De Heere regeert'
De Koning.

'Van zilver,
met een arm van keel,
komende van de regterzijdevan het schild,
dragende op zijn hand een wereldkloot van goud;
het schild gedekt met een kroon van goud.'1818
De betekenis van het schild is
onduidelijk en onverklaarbaar.

Dyn soannen mochten swalkje oer de ierdbal hinne,
En sykje brea en heil yn't frjemde lân-
Dyn wapen draagt, hoefier hja dy ûntrinne,
Dochs wer op't lêst har ierdbal yn de hân
As skippen, dy't fersille mei de weagen
Yn nacht en needtij doarmen her en der
Oan't hja it ljochtsjen fan dyn fjoertoer seagen,
Sa fynt ús hert syn Lemster haven wer.

Lemmer Slśs

De slúzen fan de Lemmer

De Lemmer
Flecke fan de Wyldeman

Op de Lemmer binne ferneamde mannen berne
 of groeiden op yn de âlde Flecke.
Under it byld fan de Wyldeman.

Rintsje Ritsma
Rintsje Ritsma 'de Bear fan de Lemmer'
Meervoudig wereldkampioen.
'Spegelt de Wyldeman'

Lemmer wagen

Wa't op dyn banken boarte en poatsjebaaide,
Wa't koarken socht en angele oan dyn daam,
en wa't, jongfeint, as lije jûnwyn waaide,
Op 't skjippedykje kuiere mei de faam,
Hy moat wol djip en ynlik fan dy hâlde,
Dû wurdst syn sin en langst wer, ier of let,
Gjin nije leafde wint it fan dizze âlde,
en foar de wrâld joech hy de Lemmer net.

05.18 Epke
Epke Zonderland
 is berne op 'e Lemmer

Lemmer spreuk 1
Lemster slús

Dû hast alear de kroan fan't fiifgea tôge;
Jit bliuwst deselde, warber, wach en stoer;
En altyd ha dyn each en haven skôge
op wider kym en greater avontoer.
O âlde Lemmer, mei de Hear dy hoedzje-
Dû, stjoer dyn aak troch dize en sinneskyn,
Of't bolle wyntsjes waaie of stoarmen woedzje,
mei fêste foest de nije takomst yn!

'Jack in the Green'
05.15.Jack de Vries
Staatsecretaris van defensie Jack de Vries in Suriname.
Zijn lichaamstaal straalt macht en gezag uit.
Ruitvorm: ing en hagal.'King Jack'
Foto: Harmen Boerboom. 2010

Jack de Vries, oanstoarmjen polityk talint,
út geef grifformeard laach,
groeide op 'e Lemmer op
.

Lemmer Getij

En elts dy't ienkear mei de earste tate
De sâlte seewyn op syn lippen priuw,
Hoe't him it libben fan syn oarsprong skaatte
En wer't it wiffe lot him hinne driuw,
Hy sil foargoed en oeral Lemster wêze,
dyn oantins trou bewarje oan't de dea;
Yn't stjerren sil men fan syn lippen lêze:
Dit hert fergea syn goede Lemmer nea!

Liet foar de Lemmer, út:
Fredde Schurer: Samle fersen 1974

Koning en 'Green Man' van onze dagen.
Vitis vinifera flos Easterein
Vitus vinifera, Wijnrank in bloei.
Easterein 2006

KRONIEK

1096
Pogrom fan Worms
Oanrin fan de Earste Krústocht
ûnder lieding fan rôfridder
Emigo von Leiningen.

18 Mei Pogrom Worms
Romaans kapiteel
yn de synagoge fan Worms


Karl Woytila 1
Karol Wojtyla as jongfeint

1920.
Geboortedag van
Paus Johannes Paulus II. 

Aarde wij komen tot jou
opdat jij in elke mens zou toenemen.
Aarde van onze nederlagen
en van onze overwinningen,
die in alle harten opstijgt als een paasmysterie.
Aarde, jij houdt niet op deel te zijn
van de tijd die ons is toegemeten.
Met nieuwe hoop trekken wij door deze tijd
op zoek naar een nieuwe aarde.
En jou,
oude aarde zullen we verheffen
als een vrucht van generaties liefde,
van liefde, die alle harten oversteeg.
Karol Wojtyla  Paus J.P.II

Karol Woytila jonge priester
Karol Wojtila als jong priester
Tegenstander van de Nazi's.

1980
In Workum overlijdt de
Priester-schilder - kunstverzamelaar
Hendricus 'Hein' Janning.

05.18. Pastoar Janning
Pastoar Janning

Syn húshâldster Tine Konst fertelde:
'Opiens hâlde it kloklieden op.
Ik tocht: ik moar der mar hinne.
En sjoch der lei pastoar:
yn syn toochje, op de stiennen.'

Holger en Charlotte Gibhardt
05.18. Breidstaart

1996
Hochzeit Charlotte und Holger Gibhardt
Balk in Gaasterland.

05.18 1996 Holger Charlotte
'Braut und Lebensbaum'.

PELGRIMAGE

05.18. Troyes Roasfnster
Troyes
Roasfinster fan de Kathedraal

Chemin de Compostelle

Etappe XXVI

Van Mailly, via Dosnon, l’huîtres, Vinets, Nabort ,
door het Bois de Montmardoise
naar Luyéres.

Door de Champagne.
Wijngaarden en bossen:
Het heerlijke Franse land.

Troyes.

La Capitale de la Champagne

France Troyes
Troyes

Tanka

O, de meimaand –
Vlammende kleuren
Het Franse land,
Jij een klaproos
En ik een klaproos.

Akiko Yosano

05.18. Pater titus Kleve

Yn 1942
waard op dizze dei Pater Titus
nei de finzenis yn Kleef brocht. 

In de gevangenis van Kleef
zou Pater Titus zijn 'Hof van Olijven' beleven
De donkere nacht van de wanhoop.

De Tiende Statie

05.18.Statie X, ontkleding
Jezus wordt ontkleed
Zij dobbelden om zijn kleren.

De 'tegen-koning'

Lemmer Sint Willibrord
Roomske Tsjerke op 'e Lemmer.
Ym myn dagen wie Popke Altenburg Pastoar
fan de Parochiy fan Sint Willibrord.
Leen Galama wie syn hûshâldster.
Gol en gastfrij.

Met Pinkster is in Echternach
het grote Willibrordusfeest.

Liturgische Kalender

2013
Zaterdag in de Zevende Paasweek
Vigilie van Pinkster
Zie: 22 mei


Dinsdag in de zevende week van Pasen

'Ego sum primus et novissimis'.

Ik ben de eerste en de laatste

Handelingen 20, 28-38
De grimmige wolven

Sweden Segel Erik
Kening Erik, Martelder, wreed fermoarde.
Segel fan Stockholm.
Yn 2010: 850 jier ferlyn.

Psalm 68
Voedzame regen kwam uit de hemel

Evangelie:
Johannes 17, 1-11
a

Zij blijven in de wereld.

Green man distel
Koorbanken Bolsward
een Green Man loert uit zijn hoekje
naar de vroom biddende franciscanen.

De Zeven Gaven van de Heilige Geest

III

Sapientiaskaal 3 Mozes
De schaal van Xanten

Spiritus Concilii
De Gave der Raad

Mose
Mozes Lilien 1908
Mozes, Lilien 1908
Tien woorden tussen de vulkanen.

Mozes

Dieren:
Formica: de Mieren

Mieren op trek
Trekmieren: werkmieren en soldaten

De wijsheid als organisatietalent
Zoals Mozes het volk leidde
door de zee en de woestijn.

Mozes wijst naar zijn oor:
Luisteren!
Naar God en naar het volk.

Alleen wie goed luistert
kan goed raad geven.
Communicator.
Konings kroning
Olaus Magnus: 'Verkiezing van een Koning,
Zweden 1550
De koning staat op een steen.
De runen bewijzen de oudheid van het ritueel.

Hij draagt de klassieke 'getande'koningskroon.
Zwaard en rijksappel.

Het Verbond van de Koning

Mieren voederend
Mieren, elkaar voederend
Logistiek


Res 1982
RES 'Rjocht en Sljucht'1982
Rechts vooraan aanvoerder: Age Huitema

2009 Fryske Kuip
justerjûn De Kuip yn Rotterdam.

2009 Fryske Kuip Foppe
Foppe de Haan, de âlde Kening
dy't sportclub Hearrenfean grut makke.

'Koninklijke' taken:
De aanvoerder van een voetbalelftal.
Organisator van een elfstedentocht.
Legeraanvoerder, vakbondsleider.

Pater Stolk 25 jaar Priester
Bolsward: de Priester op zijn zetel
Pater Stolk 25 jaar Priester.
Priester die niet 'Pastoor' wilde heten.

'
Pastoor' het koninklijke aspect
van het priesterschap:
bestuurder van een parochie.

Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv're maat
Trooster die met won'der krachten
Bijstaat wie in leed versmachten:
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil'ge ree,

Werkliedenverbond
R.K.Werkliedenverbond Bolsward.

2011
Woensdag in de vierde Paasweek:
zie 28 april

Haiku

Een kind dat kijkt
Met open mond, naar vallende
Bloesems is Boeddha.

Kubutsu
 

Huldiging Heerenveen fannacht.
http://www.youtube.com/watch?v=A-xafktcHbE&hl=nl

Clublied Heerenveen
http://www.youtube.com/watch?v=1u2UcsiWpME&hl=nl

'Goddelijke' Epke Zonderland bij Paul de Leeuw
http://humortv.vara.nl/pa.342861.epke-zonderland.html

Lauri London
http://www.youtube.com/watch?v=xscZeFD2m_o&feature=related
Filmke makke troch Feike Drost
'He's got de whole world in His Hands'


Doniawerstal
Doniawerstal.
Art Deco, de Lemmer

'De  hand der Gerechtigheid,
die de wereld schraagt'

He’s Got the whole World


He's got the whole world in His hands, fjouweris

He's got my brothers and my sisters in His hands,

He's got my brothers and my sisters in His hands,

He's got my brothers and my sisters in His hands,


He's got the whole world in His hands.

He's got the sun and the rain in His hands,

He's got the moon and the stars in His hands,

He's got the wind and the clouds in His hands,


He's got the whole world in His hands.

He's got the rivers and the mountains in His hands,

He's got the oceans and the seas in His hands,

He's got you and he's got me in His hands,


He's got the whole world in His hands.

He's got everybody here in His hands,

He's got everybody there in His hands,

He's got everybody every where in His hands,


He's got the whole world in His hands!

Lemsterlān 2
Lemsterland,


'De hand der Standvastigheid,

die de wereld draagt.'