Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December  
Zoeken Welkom Contact

1 oktober

Earste Dei fan Wynmoanne

St.Therèse
10.01. Hl Theresia rozenregen
Lisieux, Crypte Absismozaïk: de Rozenregen. 2003

'Als ik in de hemel ben aangekomen
Zal ik op aarde rozen doen regenen.'

Gedenkdag van de 

Heilige Theresia van Lisieux,

‘Kleine Theresia’ 
Therèse de l’ Enfant-Jesus 1897

10.01. Hl Theresia portret
Theresia van Lisieux

Orthodoxie: 

Pokrov:

Feest van de Sluier van de Moeder Gods Maria.

10.01. Pokrof 2
Pokrov  Ruslân 1400

KONDAKION
In de derde toon

Heden staat de Maagd voor het Altaar
om onzichtbaar met alle Heiligen
voor ons te bidden tot God.
De Engelen buigen
tesamen met de Hogepriesters;
en de Apostelen
juichen met de Profeten;
want zij uit wie God geboren is,
smeekt voor ons tot God
Die Is voor alle eeuwigheid.

In Reims: 

St. Remigius, 

Saint Remi
Apostel der Franken, 
Overbrenging van het lichaam van St. Remigius
naar de nieuw gebouwde abdijkerk in 1049
Hoofdgedachtenis op 13 januari. 

10.01. Lourdes St Remi
Saint Remi yn Lourdes

De duif brengt uit de Hemel
de Ampul met de Heilige Olie
waarmee hij koning Clovis zal zalven.
St. Remi is patroan fan Spannum.

Spannum.
Spannum doarp
It doarp Spannum mei de Remigiustoer

In Gent en Haarlem: 

Sint Bavo
Kluizenaar.
653 

10.01. Sint Bavo
Sint Bavo

In Hellas: 

Romanos de Melode 

diaken in Constantinopel
Hymnendichter.
500

KONDAKION

De lieflijke zanger Romanos
deed vanaf de ambo de hymne weerklinken
dat de Maagd een kind ter wereld bracht
Die de Zoon is van de eeuwige Vader.
Op wonderbare wijze
heeft zijn genade over zijn lippen uitgestort,
en daardoor alle Heiligen
met de heerlijkste zangen getooid.

Yn Damascus
Hillige Martelder pryster en Biskop
Ananias
dy’t Paulus doopte
Yn de earste ieuw

Yn Konstantinopel:
Hillige Joannes Kukuzelis
dy’t libbe op brúne beane
en lyk in ingel sjonge koe.
om 1300

In Trier:
Heilige Bisschop Nicetus
bemiddelde de klassieke kultuur
 
naar het Frankenland.
566

San Virila

Abt van het klooster van Leyre 
in de tiende eeuw
Hij hoorde een vogeltje zingen
en luisterde drie eeuwen lang.


Book of Kells
Gods genade vervult de Aarde.
Onder: de Stier van Lucas.

Op Erin:
 
de Evangelist Lucas

Bloemen van de dag:

Spannum Tún
Hjersttún by in boerepleats yn Spannum 2007

Witte Chrysanten
Chrysanthemum indicum:
Bamisbloem

De regen van rozen
 
van de Heilige Theresia

Rosa centifolia
Rosa centifolia

Prune altesse:
 
"Bamispruim"

Vandaag begint de 'Theresiazomer'.
Tussen 1 en 15 oktober.

Spannum a banken
De Tsjerke fan Spannum 'Saint Remi'

De banken met hun wangen
vol prachtig houtsnijwerk.
'Het paradijs in hout.'

Sankt Remeisdaach,
 
Sintermeisdag:
de nieuwe huur gaat in  en huur betalen.

Er zijn twee kwade getijden:
Pasen als men moet zeggen
en Bamis als men moet leggen.

Op deze dag
trok de boer zijn rode slaaplijf aan
en de boerin haar blauwe baaien rok.

10.01. Hl Theresia priester
Theresia in Priesterlijk gewaad.
Basiliek van Lisieux.

'Ik bin de helpster
fan de Prysters'

Japan, Osaka:
 
begin van het grote Chrysantenfeest.

Demeter en Persephone

In het Klassieke Griekenland:
 
Sluiting van de grote Mysterien
van Demeter en Persephone in Eleusis.
Het mysterie van het graan.

Bij de Jazidi:
Slot van Cenja Cemaya
'Feest van de gemeenschap'
In Lalish, Noord Irak.

KRONIEK

1187 
Saladin verovert het Koninkrijk Jerusalem.
 
Op deze dag viel de Heilige Stad.

1617
In hoge ouderdom
Is op deze dag 'naar de hemel verhuisd:
en in de buik der kerk begraven': 
de Hoogwaardigste Heer Remigius Dirutius;
in 1565 gekozen eerste Bisschop van Leeuwarden
doch om de tegenstribbeling der Vriezen
heeft hij dien stoel nooit beklommen.

De Vriezen verklaarden in een decreet van 1564
'dat dezelve zaak strijdig was
jegens het recht en de vrijheid des Vaderlands'
Oudheden en gestichten van Vriesland.

1944
De mannen en jongens van Putten worden
gevangen genomen
na de actie van het verzet.

1949
Mao tze Dong proclameert de Volksrepubiek China.
In 2009 in China nog steeds hoog in ere.

2008
Kredietcrisis
Vroeger sprak men over een 'gouden handdruk'
Nu over een 'gouden parachute'.'

Dag van de Ouderen

Kleine vos 2008
Op zonnige oktoberdagen vliegt de kleine vos:
de derde generatie

2011
De waarmste earste oktober ea.
As wie't heechsimmer!


IT DOARP SPANNUM

10,01. Spannum 2004
Spannum 2004

Sint Remigius  is Patroan
van Spannum yn Fryslân.

1542:
'Sinte Remigius, patroen toe Spannum'

De parochiekerk werd door de abt van Lidlum begeven.
Verscheiden monniken van 't gemelde Klooster Lidlum
hebben de Pastorij van Spannum bekleed.
Gestichten en Oudheden van Friesland. 1723

Spannum Kostskoalle
It gebou fan de Kristelike Famkeskostskoalle yn Spannum.
Ynwijd op 4 oktober 1876.
De skoalle bestie oan't 1905.

10.01. Spannum wapen

It wapen fan Spannum
'Brandende Liefde'
Waarschijnlijk is een predikantswapen
tot dorpswapen geworden.

Spannum Munkehűs foar
Spannum: Pleats it Munkehûs
Yn de midsieuwen stie hjir in úthôf
fan it Lidlumer Kleaster fan de Wythearen.

Spannum Munkehűs
De bouwers oan de nije stâl.

Frl.Sch.Spannum
Spannum, Schotanusatlas 1720

Boazum.
54.Boazum
Moai Fryslân 54,

Bozum:
Het roer moet in het water blijven


La priere,
c'est un élan de coeur.

Therèse de l Enfant-Jesus

10.01. Hl Theresia Boalsert
St Theresia Boalsert
Art Deco

Stûneboek,
De Kompleten
Jan Romkes
1971

99. De Ule

Opening van de Completen
"De duivel gaat rond als een briesende leeuw
zoekende wie hij zal verslinden."
De uil gaat op jacht. Nix: de Nacht

Latijnse hymne bij Pokrov:

Sub tuum praesidium confugimus
Sancta Dei Genitrix
nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus
sed a periculis cunctis
lebera nos semper.
Virgo Gloriosa et benedicta.

PELGRIMSWEG

DE TERUGKEER

Etappe XLIX

Fan Geneston nei Nantes
De Pylgers komme oer de Loire

10.01. Nantes Loire
De Loire by Nantes, in de avond. 2004

Nantes la duchesse
La Duchesse Anne de Bretagne.
Personicatie van het Bretonde volk,
zich verenigend met Frankrijk.

Liturgische Kalender.

Lezingen van het feest van de Kleine Theresia:

10.01. Theresia Sapientia
Sapientia Carmeli

Jesaia 66, 10-14c.

Moeder Jerusalem
Uw beenderen zullen bloeien als jong groen.

Psalm 131
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Alleluia
Ik prijs U Vader van hemel en aarde
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.

Matteus 18, 1-4
Hij riep een klein kind
en zette het in hun midden.

Spannum Wapen Dmni
Dûmny's wapen mei húsmerk fan
Ds. Gentius Hesselius

Lezingen van deze dag in een Jacobusjaar:

Vrijdag in de 26e week door het jaar

Spannum Tsj Tekst
Tekst boppe de doar fan 'e Spannumer tsjerke


Baruch 1, 15-22
Wij gingen hardnekkig onze eigen weg.

Psalm 79
Klacht over de verwoesting van de Heilige Stad.

Job 38,1. 12-21; 40, 3-5.
Het mysterie van de Schepping.
Job legt zijn hand op de mond.

Spannum ynt.1
De tsjerke fan Spannum

Psalm 139
Waar zou ik ontkomen aan u Geest?

Lucas 10, 13-16.
Wee over Chorazin en Bethsaïda.

Spannum Presbyterium
Spannum , presbyterium en herenbank


Pokrov, Ruslân 1500
De Tsjerke as Nij Jerusalem

Cantiga 103

Proloog:
Dit lied bericht over een monnik.
 
De heilige Maria liet hem
driehonderd jaar lang luisteren
naar het gezang van een vogel,
omdat hij haar gevraagd had hem te tonen
welk geluk ten deel valt
aan degenen die in het paradijs leven.

Refrein:
Wie de heilige Maagd van harte dient
komt in het paradijs.

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso ira.

Strofen: 
Over een groot mirakel wil ik u vertellen.
De heilige Maria liet het gebeuren voor een monnik
die zeer vaak tot haar zijn gebeden richtte.

Hij verlangde dat zij hem zou tonen
welke gelukzaligheden bestaan in het paradijs.
De monnik wilde dit alles zien.

Zie nu wat de glorierijke Maagd voor hem deed.
Zij liet hem binnengaan in een tuin
waar hij reeds vaker vertoefd had.

De monnik ging in de tuin en die dag
vond hij er een zuivere bron.
en waste er zijn handen.

Dan sprak hij:
"Ach lieve Maagd, wat zal er gebeuren?
‘ Zal ik, voordat ik van hier moet scheiden, 

een weinig mogen aanschouwen
van de heerlijkheid van het Paradijs?
Zal ik weten welk loon is weggelegd 
voor hem die voorbeeldig leefde?

Nauwelijks had de monnik zijn gebed beëindigd
of daar hoorde hij een vogel zo heerlijk zingen,
dat hij alles rondom zich vergat
en zeer lang bleef luisteren.

Zozeer beviel hem het gezang
en het lied van de vogel
dat hij driehonderd jaar of meer - daar zat.

Virula Leyre Fűgelsang

Hij was er echter van overtuigd
dat hij er slechts zeer kort verwijlde,
zo korte tijd als de monnik,
die af en toe in de moestuin gaat, nodig heeft.

De vogel die hem zoveel genoegen
en vreugde had verschaft
vloog weg  en de monnik sprak tot zichzelf:
"Ik moet gaan want in het klooster
zal de maaltijd beginnen,"

Spannum Vitus 5
Spannum: de wijnstok

Hij begaf zich op weg
en kwam bij een groot portaal
dat hij nooit eerder had gezien.
Hij sprak: "Ach heilige Maria, help mij!

Dit is niet mijn klooster.
Wee mij, wat zal er nu gebeuren?"
Hij trad de kerk binnen

en de monniken schrokken zeer toen ze hem zagen
De prior vroeg hem:
Vriend, wie ben je en wat zoek je hier?"

Hij sprak:
"Ik zoek mijn abt die ik kort geleden verliet
en ik zoek de prior en de broeders

van wie ik mij een poosje geleden verwijderde
om in de tuin te gaan.
Wie kan mij zeggen waar zij zijn?"

Als de abt dit hoorde
vreesde hij dat de komst van die monnik
een slecht voorteken was 
en zo dacht ook de hele kloostergemeenschap.

Doch wanneer men vernam
wat er allemaal gebeurd was
klonk het als uit één mond:

'Wie heeft er ooit gehoord
van zo een mirakel dat God,
door de voorspraak van Zijn Moeder,
de hooggeachte heilige Maagd,
heeft gedaan!

Derhalve zingen wij haar lof.
Wie zou haar hierom niet prijzen.

Refrein: 
Wie de heilige Maagd van harte dient
komt in het paradijs.

Quen a Virgen ben servirá 
a Parayso ira.

Mijn wens in 2006
Het klooster van Leyre te bezoeken
werd niet vervuld.

Spannum Tsj Tinkstien
Spannum, Tinkstien

De
Ballade fan de mûnts en it fûgeltsje.
http://www.youtube.com/watch?v=3z7Q5y-AXfs&hl=nl

Lozang ter ere van de Moeder Gods
http://www.youtube.com/watch?v=IomxvOTf-So&feature=fvw
Athos Klooster Simonaspertas
Romanos de Melode

Sub tuum praesidium
http://www.youtube.com/watch?v=r44JLUYVqvs&NR=1

2012
Totaal aantal bezoekers Pylgeralmanak sedert 2005:
1.213.222
Alle besikers tige tank!